Sistem Mühendisliği

Sistem Mühendisliği farklı disiplinlerden yararlanarak başarılı sistemlerin oluşturulmasını amaçlar. Gelişim döngüsünün tamamında yer alarak; ihtiyaçların ve gerekli işlevlerin tanımlanması, gerekliliklerin belgelenmesi, tasarım sentezi ve sistem doğrulaması süreçlerine odaklanır.

Sistem Entegrasyonu

Ünite testlerini geçen yazılım ve donanım bileşenleri, sistem tasarımı tanımının doğrulanması için tek bir sistemde bir araya getirilir. Test donanımlarını ve ekipmanını sistem entegrasyon alanındaki sisteme entegre ederek bir test ortamı kurulur. Sistem özelliklerinin doğrulanması için testler yapılır. Testler sırasında karşılanmayan herhangi bir sistem spesifikasyonu ilgili günlükleriyle birlikte kaydedilir ve konuya çözüm bulmak ve ilgili birim testlerini güncellemek için tasarım ekibine iletilir. Sistem entegrasyon alanında kurulan test ortamı; tasarım, hata düzeltme veya ürün kabul aşamalarına yardımcı olmak için herhangi bir donanım veya yazılım sürümüyle kolayca yeniden düzenlenebilir.

Platform Entegrasyonu

Sistem entegrasyonunun sonuçlarını doğrulamak ve sonuçlandırmak için ekibimizin rolü, sistem ve platform entegrasyonu arasında bir köprü görevi görmektir.
Saha mühendisimiz ve teknisyen ekibimiz, çeşitli platformlarda platform kurulumunun çeşitli aşamalarında yer almaktadır. Aşağıdakiler gibi birbirine bağlı adımlar üzerinde çalışabiliriz:

• Solid - 3D modelleme
• Mekanik tasarım
• Kurulum
• Materyal desteği
• Kalite kontrolleri ve testler

Kurulumun başarısını sağlamak için her adımda dokümantasyon ve iş eğitimi hakkında bilgi verilmesi.

RF Mühendisliği

RF (Radyo Frekans) Mühendisliği 20 KHz ile 300 GHz arasındaki elektriksel ya da elektromanyetik işaretler ile ilgilenen elektrik-elektronik mühendisliği alt dalıdır. Temel olarak iletim hatları ve hatların ürettiği ya da kullandığı elektriksel ve/veya elektromanyetik dalgalar ile ilgili bütün bilgi, bileşen, birim, alt sistem/sistem RF mühendisliği alanının konusu olarak karşımıza çıkar. Bu alanda çalışan kişiler temel olarak matematik, fizik, elektronik alanlarında belirli bir bilgi birikimine sahip olmakla birlikte; haberleşme kavramları, iletim hatları, radyo işaretleri ile çalışan/radyo işaretleri üreten mikrodalga bileşenler (RF osilatörler, almaçlar, göndermeçler, yükselteçler, RF filtreler, antenler, dalga kılavuzları vs.) RF ekranlama, RF gürültü vs. konular hakkında bilgi sahibidirler. 
RF mühendisliğinin yapıldığı alanlardan bazıları uydu sistemleri, karasal haberleşme ve yayın sistemleri, mobil cihazlar ve ilgili RF haberleşme altyapıları, radyolink sistemleri, kablosuz veri iletim sistemleri olarak sayılabilir. Bu alanlardaki sistemler üzerinde çalışan RF mühendisleri çeşitli iş ailelerinde çalışabilmektedir. Bu iş aileleri arasında en belirgin olanları tasarım (anten, iletim hattı, RF bileşen, sistem tasarımları vs.), test ve doğrulama, üretim, entegre lojistik destek, kalite olarak karşımıza çıkmaktadır. Her iş ailesinde farklı bir bakış açısıyla kullanılan ortak altyapılar bulunmaktadır. Bu altyapılar temel olarak RF işaretlerin üretilmesi, ölçümü, kaydı ve analizi işlemlerinden birini ya da birkaçını yerine getiren bileşen ya da bileşenler grubundan oluşur. Bu bileşenlerden bazıları işaret üreteçleri, spektrum analizörler, network analizörler, loglama cihazları, RF arayüzler, RF bileşenler (filtre, frekans çevirici, yükselteç, zayıflatıcı, adaptör, kablo, anten, kuplör, frekans/genlik ölçücü, faz kaydırıcı, RF anahtar, vs.) olarak değerlendirilebilir. 
Sistem tasarım ve doğrulamalarının yapıldığı sistem mühendisliği iş ailesi süreçlerinde sistem doğrulamalarının her aşamasında bu altyapıların ölçüm yapan bileşenleri sıklıkla kullanılmaktadır. İşaret üreteçleri sistemlerin/alt sistemlerin/sistem birimlerinin entegrasyon sürecinde testleri için ihtiyaç duyulan giriş işaretlerinin üretilmesinde, spektrum analizör bu bileşenlerin çıkış işaretlerinin ölçülmesinde, network analizör RF hatların S parametrelerinin ölçülmesinde, loglama cihazları gömülü yazılımların ürettiği logların alınmasında ve kaydedilmesinde kullanılan test ve ölçüm altyapılarıdır. Entegrasyon ve test aşamalarında kurulan test düzeneklerinde ise birim-test altyapısı arayüzleri için adaptörler, yükselteçler, kablaj ve gerektiği durumlarda frekans çeviriciler, antenler vs. bileşenler kullanılabilir. 
RF mühendisliği yapılan sistemlerin tasarımından kullanım sonrası dönemine kadar olan süreçler, bu alandaki her sisteme doğrudan ya da uyarlamalar ile uygulanabilir niteliktedir. Sistem mühendisliği iş ailesi özelinde sistem geliştirme “V” modeli mevcut durumda bütün dünyada geçerliliğini hala koruyan ve her sistemin sistemlerin sistemi (SoS, System of Systems) olarak değerlendirildiği durumda bile alt sistemlere uygulandığında mantıksal çözümler üretebilen bir özelliği bulunmaktadır. Sistem mühendisliğinin temel alt süreçlerinden olan sistem entegrasyonunda test edilebilir yapı kurgusu RF mühendisliği alanındaki her sisteme özel olmakla birlikte belirgin olarak güç alt sistemleri, gönderme alt sistemleri, alma alt sistemleri, çevre bileşenler, platform bileşenleri şeklinde gruplanabilir. Bahsedilen test düzenekleri ve kurgulanan test edilebilir yapılar bu alandaki farklı sistemler için uyarlanabilmektedir.